Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Sveikiname prisijungus prie didžiausio vestuvių portalo Vestuves.lt. Jei jau naudojatės Vestuves.lt paslaugomis, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis. Portalas yra nuolat atnaujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis bei paslaugomis, todėl atitinkamai atnaujinamos ir šios taisyklės. Jei kils klausimų dėl šių taisyklių turinio, galite susisiekti su mumis el. paštu redakcija@vestuves.lt.

Vestuves.lt komanda linki Jums sėkmės ieškant geriausių paslaugų teikėjų arba reklamuojant savo paslaugas bei prekes.

 

Bendrosios nuostatos
 1. Portalas Vestuves.lt priklauso UAB „Gražūs leidiniai“, juridinio asmens kodas 305241015, adresas korespondencijai – Kernavės g. 88-56, LT-08216 Vilnius. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB „Gražūs leidiniai“ (toliau – Portalo savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Registruotas lankytojas, Paslaugų teikėjas) dėl naudojimosi portalu Vestuves.lt.
 2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
  1. Portalas – paslaugų, prekių paieškos ir reklamos interneto svetainė Vestuves.lt (interneto svetainės adresas https://vestuves.lt);
  2. Portalo paslaugos – paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Portalo savininkas Portale;
  3. Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);
  4. Lankytojas – neužsiregistravęs Portale Asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Portale;
  5. Registruotas lankytojas – užsiregistravęs Portale, Paslaugų teikėjo puslapio neturintis Asmuo;
  6. Paslaugų teikėjas – Registruotas lankytojas, susikūręs bent vieną Paslaugų teikėjo puslapį Portale, kuris laikomas verslo subjektu, kaip tai numato LR Civilinis Kodeksas;
  7. Profilio nuotrauka – Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo nuotrauka, paveikslėlis;
  8. Paslaugų teikėjo puslapis – Paslaugų teikėjo sukurtas puslapis Portale skirtas jo paslaugoms ar prekėms reklamuoti
  9. Paslaugų teikėjo puslapio galerija – į Paslaugų teikėjo puslapį įkeltų nuotraukų, paveikslėlių ir vaizdo įrašų galerija;
  10. Bendra užklausa – Registruoto lankytojo portale pateikta užklausa gauti reikiamą paslaugą.
 3. Naudodamasis(-i) Portalu Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Portalu, šių Taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums naršant Portalą. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis (-i) Portalu, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis Portalu.
 4. Portale pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma: Portalo savininko patarimu ar reikalavimu pirkti Paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą / prekę, taip pat Paslaugų teikėjo rekomendavimu, nebent Portalo savininkas aiškiai praneša priešingai.
 5. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Asmenis pačiame Portale. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale.
 6. Portalas yra valdomas Portalo savininko, kuris nustato, keičia, apriboja Asmenų registraciją, naudojimosi Portalu taisykles, sąlygas bei tvarką.
 7. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių nuostatų.
 8. Kiekvienas Paslaugos teikėjas yra laikomas verslo subjektu, kuris Portalo paslaugomis naudojasi prekybos, verslo, amato, profesijos tikslais, nebent teisės aktai nustatytų kitaip.

 

Portalo teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis
 1. Portalas teikia paslaugų ir prekių paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
 2. Naudojimasis Portalo paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie Vestuves.lt portalo techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Portalo veiklai svarbius pasikeitimus (pavyzdžiui, taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Portalo savininko duomenų pasikeitimus, kitus panašaus pobūdžio pasikeitimus). Šie pranešimai nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
 3. Portalas neatsako už Paslaugų teikėjo skelbiamą informaciją ir teikiamas paslaugas ir jų kokybę.
 4. Portalas neatsako už jokius Portalo paslaugų tiekimo trikdžius Portale: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
 5. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudotis visomis Portalo paslaugomis, nepažeisdamas šio Portalo naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 6. Portalas turi teisę savo nuožiūra keisti Portalo kainodarą ir informuoti apie tai Portalo Registruotus vartotojus ir Paslaugų teikėjus, priklausomai nuo to, kuriai kategorijai kainodara taikoma ar keičiama, kaip tai numato šios taisyklės.
 7. Portalo Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius Portalo paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir (ar) prekes, jų kainas, paslaugų / prekių vaizdinę medžiagą ir t.t.
 8. Bet kuriam Portalo lankytojui yra draudžiama daryti dalinę ar viso Portalo skelbiamo turinio kopiją. Ši informacija sudaro Portalo duomenų bazę, kurią Portalas vysto, palaiko ir saugo.
 9. Kiekvienas Asmuo, kuris teikia bet kokio pobūdžio paslaugas / prekes, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali registruotis Portale Vestuves.lt ir teikti atitinkamas paslaugas ar prekes tam tikroje teritorijoje.
 10. Lankytojams, Registruotiems lankytojams ir Paslaugų teikėjams naudojantis Portalo fukcijomis draudžiama siųsti Asmenims reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas. Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Jei Lankytojai, Registruoti lankytojai ar Paslaugų teikėjai siųs reklaminio turinio žinutes, Portalo savininkas turi teisę pašalinti tokį Asmenį iš Vestuves.lt Portalo, o visą informaciją apie Asmenį ir jo pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
 11. Lankytojas turi teisę pateikti Bendrą užklausą dėl jam reikiamų paslaugų, kurią Portalas persiunčia Paslaugų teikėjams, atitinkantiems Bendros užklausos poreikį. Lankytojas sutinka, kad Portalas atliktų reikiamas korekcijas Bendros užklausos turiniui, jei tokių reikėtų, kad ji būtų nukreipta Paslaugų teikėjams ir geriau suprantama.
 12. Lankytojas sutinka, kad pateikdamas Bendrą užklausą jis būtų užregistruojamas Portalo sistemoje.
 13. Jei Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateiktame kategorijų / paslaugų / prekių sąraše neranda kokios nors kategorijos / paslaugos / prekės, Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas turi teisę pasiūlyti Portalo savininkui įtraukti į Portalą naują kategoriją / paslaugą / prekę, žemiau nurodytomis sąlygomis:
  1. kategorijos / paslaugos / prekės negali būti uždraustos Lietuvos Respublikos įstatymų;
  2. siūloma kategorija / paslauga / prekė turi būti praktiškai reikalinga Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir (arba) Lietuvoje veiklą vykdančioms įmonėms;
  3. jei Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo siūloma kategorija / paslauga / prekė neatitinka šių Taisyklių 18.1–18.2 punktų sąlygų, tačiau Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas mano, kad jos turėtų būti įtrauktos į Portalą ir įrodo tokį būtinumą, Portalo savininkas turi teisę padaryti išimtį.
 14. Portalas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų įspėjimo.

 

Registruoto lankytojo teisės ir pareigos
 1. Naudodamasis bet kuria Portalo paslauga Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji):
  1. yra 18 metų ar vyresnis veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Portale;
  2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;
  3. supranta ir sutinka, kad šiomis Taisyklėmis tarp Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo ir UAB „Gražūs leidiniai“ sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
  4. supranta ir sutinka, kad yra visiškai atsakingas už Portale talpinamą ir viešinamą informaciją;
  5. atsakingai naudosis Portalo paslaugomis, nekels jokios rizikos kitų Portalo lankytojų teisėms ir interesams;
  6. saugos prisijungimo duomenis (vardą ir slaptažodį) ir bus visiškai atsakingas už šių duomenų slaptumą; supranta, kad neatsakingas duomenų saugojimas ar slaptažodžio atskleidimas kitiems yra paties atsakomybė ir visiškai atsako tuo atveju, jei tretieji asmenys prisijungtų prie Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo paskyros ir prisiimtų bet kokius įsipareigojimus. UAB „Gražūs leidiniai“ neturi pareigos tikrinti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo tapatybės;
  7. supranta ir sutinka, kad UAB „Gražūs leidiniai“ tvarkytų ir valdytų Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi LR teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą žiūrėti Privatumo politika.
 2. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
  1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save;
  2. naudoti tik tą informaciją ir duomenis (įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę), kurią Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę naudoti;
  3. saugoti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prisijungimo slaptažodį (jei tokie Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas įgaliojo atstovauti jam naudotis Portalu;
  4. nedelsiant atlikti informacijos pakeitimus, pavyzdžiui, praradus ar pakeitus kontaktinį telefoną ar el. paštą;
  5. nedelsdamas el. paštu redakcija@vestuves.lt pranešti Portalui, jei Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prisijungimo prie Portalo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims. Portalas nėra atsakingas už padarinius, kurie gali kilti dėl trečiųjų asmenų neteisėto naudojimosi Registruoto lankytojo paskyra.,
 3. Jei yra nustatoma, kad Portale Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudoja informaciją, kuriai viešinti neturi teisės ir/arba tokia informacija galimai pažeidžia trečiųjų asmenų teises, tuomet toks asmuo yra įspėjamas Portalo savininko pranešimu arba gali būti sustabdomas tokios informacijos viešinimas, jei tokių priemonių reikia imtis siekiant sumažinti neigiamų pasekmių apimtį. Portalo savininkas turi teisę priimti sprendimus ir Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas neteiks jokių pretenzijų dėl to, kad Portale buvo laikinai sustabdytas ar panaikintas informacijos viešinimas.
 4. Registruotas lankytojas turi teisę:
  1. susikurti Paslaugų teikėjo puslapį Portale. Susikūręs Paslaugų teikėjo puslapį, Registruotas lankytojas tampa Paslaugų teikėju, kuriam taikomos visos šios Taisyklės, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo teises ir pareigas.
  2. Pateikti Bendrą užklausą Paslaugų teikėjams, kurie pagal Portalo taisykles turės teisę tiesiogiai kreiptis į užklausą patalpinusį lankytoją ir siekti sudaryti susitarimą dėl norimų paslaugų teikimo.
 5. Portalo lankytojai turi teisę naudotis Portalo funkcionalumais ir sudaryti rašytinį susitarimą su Paslaugų teikėju Portalo sistemoje. Portalas netampa tokios sutarties šalimis ir neprisiima jokių įsipareigojimų už bet kurią tokio susitarimo šalį.

 

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos, reikalavimai Paslaugų teikėjo puslapiui
 1. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad turi teisę teikti Paslaugas ir tinkamai moka mokesčius.
 2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
  1. laikytis visų Portalo taisyklių;
  2. teikdamas paslaugas per juridinį asmenį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja registruotis Portale tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu;
  3. talpinti informaciją ir teikti tik tokias Paslaugas, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikoje.
  4. talpinti Paslaugų teikėjo puslapio galerijoje tik su Paslaugų teikėjo kategorija / paslaugomis / prekėmis susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Paslaugų teikėjo puslapio galerijoje draudžiama talpinti erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan., nuotraukas ir vaizdo įrašus. Ši taisyklė galioja ir Profilio nuotraukai. Šių reikalavimų neatitinkantis Paslaugų teikėjo puslapis be jokio atskiro Portalo savininko įspėjimo blokuojamas (neviešinamas), o visa informacija apie Paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;
  5. talpinti tik informatyvią, norminės kalbos reikalavimus atitinkančią informaciją tam skirtose vietose.
  6. neregistruoti kitų Paslaugų teikėjo puslapių, jei duomenys sutampa su jau esamo registruoto Paslaugų teikėjo puslapio duomenimis: ta pačia kategorija, tuo pačiu paslaugų aprašymu;
  7. laiku susimokėti už teikiamas Portalo paslaugas. Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad jei Paslaugų teikėjas per nustatytą laiką to nepadaro, Paslaugų teikimo apimtis gali būti ribojama ir Portalas turi teisę trinti Paslaugų teikėjo puslapius;
  8. naudodamasis Portalu pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas parduoti paslaugas ir (ar) prekes t. y. informacija turi tinkamai ir išimtinai apibūdinti tik siūlomas paslaugas ir (ar) prekes bei Paslaugų teikėjo kompetenciją;
  9. užtikrinti gautų duomenų apie Klientą konfidencialumą ir apsaugą, nenaudoti jokiais kitais nei paslaugų Klientui teikimo tikslais. Informacija apie klientą ir teikiamas paslaugas privalo būti panaikinta po tinkamai suteiktų paslaugų, nebent teisės aktai ar susitarimas su klientu numatytų kitaip;
  10. atlyginti Portalui ar klientui padarytą žalą, kuri kilo dėl netinkamo naudojimosi Portalu arba teikiamų paslaugų, taip pat kitais atvejais, kurie kilo dėl Paslaugų teikėjo kaltės;
 3. Naudojantis Portalu Paslaugų teikėjui draudžiama:
  1. pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą portalo savininkui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  2. siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (jeigu nebuvo gautas asmens sutikimas), išskyrus, kai informacija suteikiama atsakant į Bendrą užklausą ar kitą išreikštą poreikį gauti paslaugą ar prekę.
 4. Paslaugų teikėjas turi teisę
  1. Susikurti daugiau nei vieną Paslaugų teikėjo puslapį Portale;
  2. pašalinti savo Paslaugų teikėjo puslapius iš Portalo, tačiau Portalas neįsipareigoja suteikti galimybės atstatyti ištrintos informacijos.
 5. Paslaugų teikėjas sutinka, kad Vestuves.lt sąskaitos lėšos gali būti panaudojamos tik Portalo paslaugoms įsigyti ir negali būti grąžinamos, keičiamos ar naudojamos kituose Portalo savininko portaluose.

 

Portalo teisės ir pareigos
 1. Portalas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis Portalu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė Portalui, pakeitimu, ištrynimu, Paslaugų teikėjo puslapio panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis Portale, jei Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas:
  1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Portalu;
  3. tyčia skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Portalo savininko nuomone, netinkamai elgiasi;
  4. jei Paslaugų teikėjo atžvilgiu yra pateikiami neigiamas(i) nusiskundimas(i) dėl paslaugų kokybės, netinkamo aptarnavimo ar kitų priežasčių, dėl kurių komentaras laikomas neigiamu;
  5. jei Paslaugų teikėjas atstovauja juridinius asmenis, prekinius ženklus ar kitus verslus, kurių atstovauti neturi teisės.
 2. Portalas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo veiksmus Portale. Naudodamas teisėtas priemones, Portalo savininkas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus ir imtis veiksmų siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei interesus
 3. Portalas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti iš Portalo asmens registraciją ir bet kokią Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateiktą informaciją, asmens padarytus įrašus iš savo Portalo duomenų bazės jei, Portalo savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei.
 4. Portalo savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Portalo savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams. Paslaugų teikėjas bus įspėjamas nurodytu kontaktiniu el. paštu ne anksčiau nei prieš 30 dienų apie Portalo sprendimą nutraukti Paslaugų teikimą ir kartu informuojamas apie tokio sprendimo motyvus. Šis pranešimo terminas nėra taikomas tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas pakartotinai pažeidė Taisykles, kitų asmenų teises ar kitais teisės aktų numatytais atvejais ir dėl to yra nutraukiamas Paslaugų teikimas. Tokiu atveju, Paslaugų teikėją dėl tokio sprendimo motyvų Portalas informuoja el. paštu nedelsdamas.
 5. Apie sankcijas, kurios bus pritaikytos už Taisyklių pažeidimą, Registruotas lankytojas informuojamas registracijos metu nurodytu el. paštu. Taisyklių pažeidimo atveju, užsakytos Paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami.
 6. Paslaugų teikėjas sutinka, kad Portalas turi teisę naudoti visą Paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Portalo Vestuves.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik Vestuves.lt Portalo ir joje esančių Paslaugų teikėjų paslaugoms / prekėms populiarinti ir viešinti. Jei Lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis Vestuves.lt Portale.
 7. Portalo savininkas turi teisę ant Paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų Portale bei publikuojant Paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti Portalo logotipą „Vestuves.lt“.
 8. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra:
  1. pakeisti ar pertvarkyti Portale teikiamą Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informaciją tam, kad Portalu būtų patogiau patogiau naudotis ir/arba būtų užtikrinamas efektyvesnis naudojimasis Portalo funkcijomis;
  2. be Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą;
  3. atlikti Portalo būtinus profilaktikos darbus, dėl ko būtų apribojamas ar nutraukiamas Paslaugų teikimas protingam laikotarpiui. Tokiu atveju Portalas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Paslaugoms (jei Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

 

Asmens duomenų pateikimas
 1. Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Vestuves.lt portalo Privatumo politika

 

Intelektinė nuosavybė
 1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Portalą ir visą jo turinį ir duomenų bazę, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Portalui arba Portalas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
 2. Visos teisės į Portalą ir jame esančius kūrinius yra saugomos. Joks Portale esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Portalo sutikimo, nebent Portale patalpinama Registruotui vartotojui nuosavybes teise priklausanti intelektinė nuosavybė.
 3. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad publikacijos ir kita Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, Portalo savininko ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Portalo savininkas, naudodamas informaciją apie Registruotus lankytojus, Paslaugų teikėjus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.
 4. Paslaugų teikėjai Portale turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis Paslaugų teikėjas laikomas davusiu sutikimą Portalo savininkui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.
 5. Nuo to momento, kai Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas patalpina informaciją (pateikia užklausą, sukuria puslapį ar kitais būdais suteikia informaciją Portalo savininkui), Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas neatlygintinai, visam laikui ir neribotoje teritorijoje maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi suteikia Portalo savininkui šias išimtines teises į visą paskelbtą turinį:
  1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti patalpintą informaciją ar jos dalį parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
  2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius;
  3. bet kokiu kitu būdu ir forma naudotis patalpinta informacija.

 

Atsakomybė
 1. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Portalo savininko kaltės ir todėl neatsako už Lankytojo, Registruoto lankytojo, Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 2. Portalo savininkas nebus atsakingas už daiktų ir (ar) paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Portalu ir (ar) Paslaugomis, kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą. Portalo savininkas neatsako už Portale pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
 3. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Portalo savininko patvirtinimų ar garantijų, kad Portalas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portale esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.
 4. Portalo savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
 5. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Portalo savininkas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo naudojimusi Portalu ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
 6. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui, Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 7. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalo savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis.

 

Teisiniai ginčai
 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos teisė, o ginčai sprendžiami Lietuvos teismuose.
 2. Taisyklės yra taikomos nuo to momento, kai Lankytojas patvirtina, kad sutinka su jomis, ir galioja visą santykių tarp Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo ir Portalo laiką.
 3. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Portalo bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis: Portalui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Portale, Paslaugų teikėjui – adresais, nurodytais Paslaugų teikėjo puslapyje ir (ar) registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
 4. Vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Portalo veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Portalui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu, adresu redakcija@vestuves.lt. Nesutikdamas su Portalo atsakymu, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt (interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Europos Sąjungos Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/.

Taisyklės atnaujintos: 2023 09 15.