Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šis dokumentas (toliau – „Privatumo politika“) nustato pagrindinius UAB „Gražūs leidiniai“, (duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 305241015, buveinės adresas Kernavės g. 88-56, LT-08216 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas redakcija@vestuves.lt (toliau – „Bendrovė“) atliekamo Jūsų (Kliento) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Kliento Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 
Privatumo politikos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų Paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba bet kokiu būdu naudojasi Bendrovės paslaugomis, ketina pirkti ar perka Bendrovės prekes ir ar kitokiu būdu yra susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar prekėmis.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

Kas mes esame – portalą tvarko ir administruoja UAB „Gražūs leidiniai“, juridinio asmens kodas 305241015, adresas Kernavės g. 88-56, LT-08216 Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens el. pašto adresas redakcija@vestuves.lt. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

Privatumo politikos paskirtis

 

Asmens duomenų tvarkymo principai

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

Renkamos informacijos pobūdis

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 1. kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Portalu, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu ar el. paštu, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ar kt.;
 2. kai Jūs naudojatės Portalu. Kai Jūs naudojatės Portalu, tam tikra informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Portale skaičius, peržiūrėti Portalo puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;
 3. kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

 

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

 1. registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Portalu, jame registruojatės (susikuriate paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį Portale (pvz. keliate skelbimus, jų aprašymus, nuotraukas apie Jūsų siūlomas paslaugas ir kt.). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Portale ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
  Duomenų kategorijosVardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, adresas, kitas Jūsų sukurtas ir Portale įkeltas turinys (pvz. skelbimo tekstai, nuotraukos, rekomendacijos ir kt.)
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės)
  Duomenų tvarkymo terminas5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos.
  Duomenų gauname išJūsų pačių;
  Duomenis teikiame ar perduodamePortalo lankytojams ir registruotiems lankytojams, kai pastarieji ir paslaugos teikėjai siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) el. paštu dėl skelbimų, kurie patalpinti Portale;
 2. mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu. Jus pateikiate mums savo asmens duomenis, kai Portale užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
  Duomenų kategorijosVardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, PVM mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz. paslaugų teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (pvz. suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma, sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz. skolos atsiradimo data, skolos suma, skolos tipas ir kt.)
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės)
  Duomenų tvarkymo terminas10 metų nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos
  Duomenų gauname išJūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą;
  Duomenis teikiame ar perduodameJūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Portalo naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą Portale; debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą.
 3. paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, el. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo užklausas, nusiskundimus ir pan. dėl Portalo ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
  Duomenų kategorijosVardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys pateiktas raštu (pvz. rašto data, turinys ir kt.), el. paštu (pvz. el. laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz. tel. numeris, telefoninio pokalbio įrašas, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.)
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
  Duomenų tvarkymo terminas2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu
  2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu, el. paštu
  2 metai nuo nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate telefonu
  Duomenų gauname išJūsų pačių; vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.);
  Duomenis teikiame ar perduodameVykdydami užklausą ar analizuodami skundą, duomenis galime perduoti teisines konsultacijas, interneto ryšio, mokėjimų ar kitas paslaugas mums teikiančioms įmonėms.
 4. tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jei registruojantis Portale ar juo naudojantis (pvz. skelbimų talpinimo metu) Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius, teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jus identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuosime Jūsų elgseną Portale, duomenų apie paslaugų užsakymus istoriją. Šiam tikslui naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavę Jus identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie Portale užsakytas paslaugas, Jūsų elgseną Portale, galime pateikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
  Duomenų kategorijosVardas, tel. numeris, el. pašto adresas, duomenys apie Portale užsakytas paslaugas (pvz. užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų pavadinimas, kiekis, užsakytų paslaugų būdas), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindassutikimas gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją
  Duomenų tvarkymo terminas5 metai nuo Jūsų sutikimo gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją davimo mums dienos
  Duomenų gauname išJūsų pačių, įskaitant ir Jums naudojantis Portalu.
  Duomenis teikiame ar perduodameInformacinių verslo valdymo sistemų, Portalo administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 5. Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

 6. Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Portalu, mes naudojame siekdami tobulinti ir plėsti Portalą bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas.
  Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Portalu sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.
  Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 8 skyriuje.

 7. kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

 8. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudodamasis (-i) Portalu, ar kitu būdu (raštu, el. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 6.1. punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

 

Asmens duomenų naudojimas tiesioginei rinkodarai
 1. Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.
 2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo politikos 6.1. (d) punkte.
 3. Galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:
  1. kurdami skelbimą Portale pažymėti varnele sutikimo tekstą „Noriu gauti pranešimus apie portalo naujas funkcijas, pakeitimus, nuolaidas ir pasiūlymus.“ arba jo nepažymėdami;
 4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz. el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis.
 5. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.
 6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
 7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:
  1. Portalo skiltyje Mano puslapiai > Pranešimai prie kiekvieno atskiro skelbimo pakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir nuimti varnelę prie punktų „Noriu gauti pranešimus apie portalo naujas funkcijas, pakeitimus, nuolaidas ir pasiūlymus.“
  2. pranešti apie atsisakymą el. paštu gautuose naujienlaiškiuose, pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškiuose, pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti “ ar pan.).
  3. atsiųsti mums prašymą el. paštu redakcija@vestuves.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
 8. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
 9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

 

Slapukų naudojimo politika
 1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Portale, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Portale vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Portalo aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo svetainėse praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Portale skaičius, peržiūrėti Portalo puslapiai, laikas, praleistas Portale, demografiniai duomenys ir, jei jungėtės į Portalą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.
 3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
  1. kad užtikrintume Portalo funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Portalo įasmeninimu);
  2. kad galėtume Portalą tobulinti ir plėtoti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
  3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Portalu analizei;
  4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Portalu apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
 5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
  1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Portalo veikimui;
  2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Portalo veikimui, tačiau žymiai pagerina jo veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
  3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Portalo lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
  5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Portalo informaciją.
 6. Visa informacija apie Portale naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama čia: 

  PHPSESSID

  Reikalingi

  PHP.net 

  Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)

  Sesija

  rand_code_1

  Reikalingi

  Recaptcha

  Slapukas reikalingas klientų kontaktų formos pateikimui

  10 val.

  test_cookie

  Reikalingi

  Complianz

  Slapuko paskirtis – nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.

  Nuolatinis

  _ga

  Analitiniai

  Google Analytics

  „Google Analytics“ slapukai. Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

  2 metai

  _ga_#

  Analitiniai

  Google Analytics

  „Google Analytics“ slapukai. Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

  2 metai

  _hjAbsoluteSessionInProgress

  Analitiniai

  HotJar

  Šis slapukas naudojamas suskaičiuoti, kiek kartų svetainę aplankė skirtingi lankytojai – tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl lankytojas nėra užregistruojamas du kartus.

  30 min.

  _hjFirstSeen

  Analitiniai

  HotJar

  “Hotjar” slapukas. Slapukas skirtas identifikuoti pirmą lankytojo sesiją.

  30 min.

  _hjIncludedInPageviewSample

  Analitiniai

  HotJar

  Slapukas tikrina, ar lankytojas yra įtrauktas į svetainės apsilankymų limito sąrašą.

  2 min.

  _hjIncludedInSessionSample

  Analitiniai

  HotJar

  Slapukas tikrina, ar lankytojas yra įtrauktas į svetainės apsilankymų limito sąrašą.

  2 min.

  hjViewportId

  Analitiniai

  HotJar

  Priskiriamas unikalus ID sesijai. Tai leidžia tinklalapiui rinkti informaciją statistiniais tinklais.

  Sesija

  fwp-wpml_current_language

  Reikalingi

  WPML

  Kalbos pasirinkimo funkcionalumas, skirtas pakeisti svetainės kalbą.

  Sesija

 7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
  1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
  2. Portale pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
 8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus paspausdami Tvarkyti parinktis arba pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
 9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą, blokuoti prieigą jungiantis prie Portalo.

 

Duomenų (ne)perdavimo tvarka
 1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
 2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
 3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:
  1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);
  2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.
 4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 5. Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šios Privatumo politikos 6.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

 

Duomenų saugojimas
 1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
 3. Privatumo politikos 6 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.
 4. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus saugomi Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
 5. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis Portalui – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu Portale susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
  Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

 

Kokios Jūsų turimos teisės?
 1. Tvarkant asmens duomenis, užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
  1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
  3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
  4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
  5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
  6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
  7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
  8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
 2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
  1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
  2. valstybės saugumą ar gynybą;
  3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
  4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
  5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
 4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 k. d. nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip per 30 k. d. nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
 6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
 7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.
 8. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

 

Privatumo politikos atnaujinimas

Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Portale. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Portale ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Portalu ir (ar) mūsų paslaugomis.

 

Kontaktiniai duomenys

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl šios Privatumo politikos arba atliekamo duomenų tvarkymo kontaktais žemiau: